AZJP - AZ Jan Portaels

Kwaliteitsmetingen in het AZ Jan Portaels

AZ Jan Portaels kiest uitdrukkelijk voor transparantie van kwaliteit van zorg. Dit betekent voor het AZJP het openbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg aan burgers, patiënten en verwijzers. Het AZJP vindt dat de patiënten recht hebben op informatie over de kwaliteit van de geleverde zorgen.

Visitaties van de zorgtrajecten door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (audit)

Vanaf 2013 is de Zorginspectie met een vernieuwd inspectiemodel in de Vlaamse ziekenhuizen gestart. Het nieuwe toezicht richt zich op zorgtrajecten. Het eerste traject dat werd uitgewerkt en geïnspecteerd, is dat van de chirurgische patiënt. De nadruk ligt bij het nieuwe inspectiemodel op elementen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van zorg en dit op niveau van structuren, processen en resultaten. Elk Vlaams ziekenhuis wordt verwacht hieraan te voldoen. 

Op 14 mei 2013 werd het traject van de chirurgische patient in ons ziekenhuis door de Zorginspectie nagekeken. Het verslag stelt dat er geen risico’s aangetroffen werden die inspectiegewijs verder dienen opgevolgd te worden. Met andere woorden: het ziekenhuis is geslaagd! De Zorginspectie formuleerde wel een aantal vaststellingen waarvoor het AZJP concrete verbeteracties heeft gedefinieerd. 

Op 1 juni 2015 kwam de Zorginspectie langs voor het zorgtraject van de internistische patient. Hierbij werden de afdelingen inwendige geneeskunde, het internistisch dagziekenhuis, de spoedgevallen en de afdeling intensieve zorgen geïnspecteerd.
Er zijn geen risico’s aangetroffen die inspectiegewijs verder opgevolgd dienen te worden. Opnieuw een mooi resultaat!


Visitatie chirurgisch zorgtraject (2013)

Integraal verslag
Samenvatting van de belangrijkste vaststellingen

Visitatie internistisch zorgtraject (2015)Het AZ Jan Portaels neemt deel aan de studie van het FOD Volksgezondheid die de compliantie van het gebruik van de “Chirurgische Veiligheidsaspecten Checklist” nagaat

In 2011 heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in het kader van zijn beleid ter verbetering van de zorgkwaliteit het gebruik van zo’n checklist aanbevolen. Aan de hand van deze checklist worden er een aantal kritieke punten systematisch gecontroleerd door verschillende leden van het chirurgisch team en dit op de belangrijkste momenten van elke ingreep.
Eind november 2013 konden alle ziekenhuizen in België deelnemen aan een studie die de naleving van het gebruik van de “Chirurgische Veiligheidsaspecten Checklist” nagaat. In totaal namen 87 ziekenhuizen deel. Het AZ Jan Portaels nam ook deel en de resultaten waren positief! 

Deze studie toont aan dat het AZ Jan Portaels bij elke ingreep (compliantie van 100%) de checklist gebruikt en dat in tegenstelling met het nationaal gemiddelde van 93%. Verder werd er vastgesteld dat 80% van de gecontroleerde checklists volledig ingevuld waren in het AZ Jan Portaels en dit vergeleken met het nationaal gemiddelde van 34%! Het AZ Jan Portaels zal de medewerkers van het operatiekwartier sensibiliseren om elk onderwerp aan te kruisen, zodat de resultaten hopelijk van 80% naar 100% kunnen evolueren! 

Heeft u nog vragen over dit rapport dan kan u gerust contact opnemen met de cel kwaliteit via kwaliteit@azjanportaels.be


In de kijker